fyzika - Převádění jednotek rychlosti
Jméno:Chalupníková Rita
Škola:ZŠ Slatiňany
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:fyzika
Název aktivity:Převádění jednotek rychlosti
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák seřadí osoby a dopravní prostředky podle rychlosti.
Žák přiřadí rychlosti osobám a dopravním prostředkům v km/h.
Žák vypočítá rychlosti osob a dopravních prostředků v m/s.
Žák vypočítá matematický příklad (které ze zvířat bude nejrychlejší).
Jazykové cíle
Žák pojmenuje názvy osob a dopravních prostředků, např.: walker, runner.
Žák si zopakuje řadové číslovky, např.: first, second, third, fourth.
Kompetence
Kompetence k řešení problémů - žák rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností.
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje.
Pomůcky
Připravená tabulka, vystříhané obrázky a rychlosti, kalkulačka
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci odpoví na 1. otázku v pracovním listě: doplní symbol, jednotku a měřící zařízení rychlosti.

2. Žáci vystříhají obrázky, rychlosti osob a dopravních prostředků (v km/h) a do připravené tabulky seřadí podle rychlosti od nejpomalejšího k nejrychlejšímu.

3. Děti přepočítají uvedené rychlosti na rychlosti v m/s a doplní do tabulky.

4. Žáci vypočítají rychlosti vlaštovky, holuba a orla v m/s a určí, kdo bude na stromě první, druhý a třetí.

Použitá literatura, zdroje: Microsoft Office Cliparts
Pracovní postup pro žáky


Předmět:fyzika
Název aktivity:The unit of velocity
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Fill in the symbol, the unit and the measuring instrument.
2. Put the pictures of different velocities in order.
3. Can you name some pictures? Write the names in the table.
4. Fill in the table with the velocities in km/h.
5. Count the velocities in m/s.
6. A swallow flies 5 s. Its distance flown is 115 m. The velocity of a pigeon is 94 km/h. The velocity of an eagle is 41 m/s. Which will be the first on the tree? Put them in order.Zpět