tělesná výchova - Sporty - olympijské sporty
Jméno:Jakub Kosek
Škola:ZŠ Pardubice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Sporty - olympijské sporty
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák rozliší olympijské a neolympijské sporty.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje sportovní slovní zásobu, např.: figure skating, decathlon, field hockey.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
Kompetence k řešení problémů - žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit.
Pomůcky
pracovní list
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci samostatně pracují s pracovním listem.

2. Žáci spojí české a anglické názvy sportů.

3. Žáci rozliší, které sporty jsou olympijské a neolympijské, zimní, letní a rozdělí do správných sloupečků.

4. Děti si ve dvojici vymění pracovní listy a zkontrolují správnost odpovědí podle instrukcí učitele.


Použitá literatura, zdroje: vlastní

Rady / tipy z praxe: Pro obměnu stylu práce lze jednotlivé sporty připravit na kartičky přiřazovat ekvivalenty nejprve k sobě a poté k jednotlivým sloupečkům. TIP: Pro následnou kontrolu si žáci vymění místa, přejdou na jiné místo ve třídě a kontrolují správnost.Pracovní postup pro žáky


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Sports - olympic sports
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Take the worksheets and pencils and work alone.
2. Match the English names of sports with the Czech equivalents.
3. When you finish the first task, fill the columns - choose which sport is a summer Olympic sport, winter Olympic sport and which is non-Olympic.
4. After finishing the second task, exchange your worksheet with your neighbour and correct the answers according to my instructions.Zpět