zeměpis - Structures, tunnels
Jméno:Růžena Dryeová
Škola:ZŠ SNP HRADEC KRÁLOVÉ
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Structures, tunnels
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák popíše a porovná místa jako součást opakování učiva vlastivědy v 5. ročníku nebo na začátku 6.ročníku.
Jazykové cíle
Žák si obohatí a aktivizuje slovní zásobu, např. skyscraper, tunnels, underwater; aktivně používá gramatickou vazbu "was built";
Žák si procvičí jazykové dovednosti poslech, čtení s porozuměním, práce s textem.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Kompetence k učení - žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Pomůcky
CD k textu Super structures, pracovní list, slovníky, text
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Pracovní postup aktivity


1. Žáci doplní samohlásky do slov v pracovním listě "Ztratily se samohlásky".

2. Učitel/ka pustí nahrávku a děti doplňují chybějící slovíčka do textu.

3. Žáci pracují ve dvojici a doplněná slovíčka si vzájemně zkontrolují; poté proběhně kontrola v rámci celé třídy.


Klíč: skyscrapers, bridges, houses, schools, dams,tunnels Poslech- trains, water, of, world, Japan, travel, 25,

Použitá literatura, zdroje: Oxford Read and Discover, Discover 3, Super structures, Oxford University Press, 2010, str.4-5
Pracovní postup pro žáky


Předmět:jiné
Název aktivity:Structures, tunnels
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Vowels have got lost. Can you find them?
2. Listen and complete the text.
3. Work with your partner and check the answers; now we will check them together.

Přílohy
Soubor 1  Zpět