přírodopis - Volba 7 přírodních divů světa
Jméno:Roman Kotlář
Škola:ZŠ a MŠ G. A. Lindnera, Rožďalovice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Volba 7 přírodních divů světa
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s nominovanými přírodními divy a provede vlastní volbu 7 z nich.
Žák se seznámí se 77 finalisty, popř. s 440 nominovanými přírodními divy světa a uvědomí si důvody jejich nominace.
Jazykové cíle
Žák si upevní a rozšíří slovní zásobu týkající se popisu přírodní jevů, porozumí postupu zadaném v anglickém jazyce při volbě 7 přírodních divů světa.
Žák si vybere jeden div přírody a zpracuje k němu informaci pro spolužáky.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledá a třídí informace.
Kompetence k řešení problémů: žák kriticky myslí, činí rozhodnutí, která dokáže obhájit.

Pomůcky
prezentace v PowerPointu, slovník, počítač připojený k Internetu (tematický přehled slovní zásoby)
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1.Motivační část
Učitel podá informace o starověkých i novodobých divech světa a právě probíhající volbě přírodních divů světa.

2. Prezentace o nominovaných přírodních divech světa a postupu při vlastní volbě 7 z nich.

3. Práce s pracovním listem.

4. Provedení vlastní volby 7 přírodních divů světa na www.new7wonders.com.

5. Sumarizace zvolených přírodních divů: umarizace za danou třídu, za třídy 2. stupně školy, za zaměstnance školy, za žáky i zaměstnance školy

6. Zveřejnění výsledků.


Použitá literatura, zdroje:
www.new7wonders.com
www.wikipedia.com
www.google.com
www.helpforenglish.com

Rady / tipy z praxe: Při zpracování tohoto tématu metodou CLIL jsem zvažoval více možností jeho cílového zaměření. Rozhodoval jsem se mezi přírodopisem, zeměpisem, informatikou, rodinnou výchovou i anglickým jazykem. Protože jsme školou zaměřující se na environmentální výchovu, zvolil jsem přírodopis. U jednotlivých kolonek jsem do závorky uvedl možnosti dalšího možného rozšíření časové délky práce s tímto tématem. Pro zeměpis jsem zvažoval možnost rozdělení navrhovaných přírodních divů podle jednotlivých světadílů nebo při práci s mapou zjištění, který div přírody je pro nás nejblíž, popř. nejdál. Další možností je vyhledat na mapě světa všechny nominované divy, označit je např. vlaječkou a uvědomit si jejich rozmístění na jednotlivých kontinentech. V matematice se nabízí v souvislosti s finanční gramotností výpočet nákladů spojených s možnou návštěvou zvoleného nebo zvolených divů světa a výpočet doby, za jak dlouho bych si mohl na realizaci tohoto záměru našetřit potřebné množství finančních prostředků. V rodinné výchově je možné zjistit, jestli již někdo některý přírodní div světa viděl na vlastní oči a otevřít otázku zvážení svých přání do dalšího života o plánu navštívit některé vybrané přírodní divy. Informatika přináší možnosti vyhledávání a zpracovávání informací - např. vytvoření prezentace zvoleného přírodního jevu v PowerPointu nebo opakované monitorování průběžných výsledků hlasování. V anglickém jazyce lze např. cíleně pracovat na rozšiřování slovní zásoby s přírodovědnou tématikou. Nakonec jsem realizoval uvedenou aktivitu ve všech ročnících 2. stupně, kdy jsem při prezentaci zohledňoval jazykovou vyspělost žáků daného ročníku.Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Volba 7 přírodních divů světa
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1) Look at the presentation that I prepared for you.
2) Prepare your choice and information about yourself on the worksheet.
3) Turn on the PC, use www.new7wonders.com and select your 7 wonders of nature.
4) Work with your worksheet.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Zpět