výtvarná výchova - Pohádkové bytosti
Jméno:Mgr. Maříková Lenka
Škola:1.ZŠ, Západní 18, Plzeň
Rok:2011Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Pohádkové bytosti
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pojmenuje pohádkové bytosti.
Žák pantomimicky předvede pohádkové bystosti.
Jazykové cíle
Žák se naučí pojmenovat pohádkové bytosti a názvy pohádek.
Žák pantomimicky předvede pohádkové bytosti, hádá co vidí.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení.
Kompetence komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Pomůcky
pracovní list, potřeby na malbuPracovní postup aktivity


1. žáci přiřadí názvy bytostí k obrázkům

2. žáci doplní slova

3. žáci vyplní dotazník

4. žáci spojí české a anglické názvy pohádek

Použitá literatura, zdroje: z praxe obrázky z www.google.com
Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Pohádková bytosti
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Přiřaď názvy pohádkových bytostí k obrázkům (Match the words to the pictures)
Doplň slova (Complete the words)
Vylušti kvíz (Solve the quiz)
Spoj názvy (Match the words)
Přílohy
Soubor 1  Zpět